توزیع 4 میلیون سبد غذایی در مناطق محروم میان مادران باردار

معاون بنیاد مستضعفان: اجرای این طرح توزیع 4 میلیون سبد غذایی در مناطق محروم میان مادران باردار، موجب بهبود تغذیه مادران باردار و کاهش تولد نوزادان با وزن کمتر از 2.5 کیلوگرم در مناطق محروم کشور شده است.