آنچه باید برای شروع صادرات بدانیم

یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد در تمام کشورها صادرات است که پیوسته اقتصاددانان، مدیران کسب و کار و دولتمردان به آن می اندیشند. شرکت های بزرگ در مرحله اولبرنامه ریزی را به بازارهای درون کشور اختصاص می دهند و محصولات و خدمات خود را در محدوده ی مرزهای جغرافیایی گسترش می دهند. این شرکت ها بعد از رسیدن به میزان مناسبی از پوشش هدفمند بازار داخلی، فعالیت خود را به سمت صادرات محصولات به سایر کشورها نیز سوق می دهند. کسب و کارهای کوچک نیز با گذشت مدتی از فعالیتشان به مقوله صادرات محصولاتشان فکر می کنند. در فرآیند صادرات باید به نکاتی از قبیل پیش بینی درست از آینده، داشتن برنامه، هزینه های صادرات و خروج محصولات از مرز، همکاری با دولت، اطمینان از پرداخت ها، شناخت کارگزاران حمل و نقل، و حفظ ارتباط مستمر با مشتریان خارجی توجه کرد.