در راستای اجرایی نمودن قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب مجلس شورای اسلامی ایران به شماره ۲۵۸ / ۵۷۹۵۳ مورخ ۱۳۸۹، تشخیص صلاحیت، رتبه بندی، تعیین دوره اعتبار و صدور مجوز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق کارگزاران دارای صلاحیت بر اساس دستورالعمل شماره ۹۲۹۷۱ مورخ ۹۱/ ۴ /28 و این شیوه نامه اجرایی انجام می گیرد.

1.تعاریف 

• شرکتها و مؤسسات دانش بنیان: شرکت ها و مؤسسات حقوقی خصوصی یا تعاونی هستند که با ایجاد یک کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شده و فعالیت های اقتصادی آنها مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری نو و پیشرفته است و به توسعه اقتصادی دانش محور در جامعه کمک می کنند. از جمله مصادیق این فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی، ساخت و عرضه کالا، خدمات و نرم افزار، تولید، انتقال و عرضه فناوری، بکارگیری فناوری های پیشرفته با ارزش افزوده بالا و ارائه مشاوره و خدمات تخصصی و دانشی است.

• فناور: فردی است که توانایی خلق، کاربردی نمودن و توسعه دانش و فناوری در حوزه خاصی را دارد و در مسیر کاری خود ارزش افزوده ایجاد می نماید. فناوران در اکثر موارد اقدام به تحلیل، طراحی و توسعه محصولات فناورانه می پردازند و برای شناسایی و حل مشکلات از مهارت های پژوهشی استفاده می کنند. فناوران مد نظر این دستورالعمل دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و ضرورتا در قالب یک شرکت و موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی فعالیت می نمایند.

• رتبه: بیانگر سطح دانش بنیان بودن شرکتها و مؤسسات می باشد و برای دسته بندی این شرکت ها از نظر توانمندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد که طبق دستورالعمل مربوطه رتبه می تواند دارای سطوح یک، دو یا سه باشد که رتبه یک بالاترین توان علمی، فناوری و کسب و کار دانش بنیان است.

• مجوز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان: مدرکی است که پس از تائید و رتبه بندی شرکت دانش بنیان توسط کارگزار در نهایت توسط وزارت عطف صادر می شود. این مجوز وابسته به شرایط و رتبه شرکت، در اولین مرحله صدور، دارای اعتبار یک ساله و در صورت احراز شرایط به مدت دو سال تمدید می گردد.

• کار گزار: به آن دسته از پارکهای علم و فناوری اطلاق می گردد که توانمندی و قابلیت آنها جهت اجرای دستورالعمل مربوطه به تایید دبیرخانه وزارت متبوع می رسد.

• وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

• معاونت: منظور معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 • دفتر: منظور دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

۲- ارکان، وظایف و اختیارات

۱ – ۲ – شورای عالی سیاستگزاری: شورایی متشکل از افراد دارای مسئولیت حقوقی یا متخصص و خبره در حوزه فناوری با احکامی رسمی از سوی دفتر می باشد، که مسئولیت اصلی آن تدوین سیاست های کلان و تصویب برنامه های تدوین شده توسط دبیر خانه می باشد.

الف: اعضای شورای عالی سیاستگزاری

1. مدیر کل دفتر سیاستگزاری و برنامه ریزی امور فناوری (رئیس شورا)

2. مسئول دبیرخانه (دبیر شورا)

3. معاون دفتر سیاستگزاری و برنامه ریزی امور فناوری (عضو شورا)

4. سه نفر از رؤسای پارکهای علم و فناوری کار گزار اعضاء شورا)

5. یک دو نفر خبره در زمینه فناوری با انتخاب رئیس شورا (اعضاء شورا)

ب: وظایف شورای عالی سیاستگزاری

1. تدوین سیاست های کلان و تصویب سیاستهای اجرایی، شیوه نامه ها، دستورالعمل اجرائی و کاربرگ های تدوین شده توسط دبیر خانه

۲. تصویب منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز

٣. انتخاب کارگزاران و تمدید مدت زمان اعتبار کارگزاران

۴. نظارت بر نحوه عملکرد دبیر خانه

 دبیر خانه: منظور دبیر خانه تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد که در دفتر سیاستگزاری و برنامه ریزی امور فناوری مستقر می باشد و پس از طی فرآیندهای لازم، گواهی تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکتها و موسسات دانش بنیان را صادر می نماید.

الف – وظایف دبیرخانه

1.تدوین سیاستهای اجرایی، شیوه نامه ها، دستورالعمل اجرایی و کاربرگهای مربوطه جهت تصویب در شورای عالی سیاستگزاری

2.تعیین نحوه تشکیل شورا، کمیته های تخصصی، فرآیندها و وظایف مربوط به کارگزاران

٣. ارسال احکام اعضای شورا به کارگزاران

 ۴. ابلاغ دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها وموسسات دانش بنیان به کارگزاران پس از تصویب در شورا

5.ایجاد ساز و کارهای لازم جهت مکانیزه نمودن فعالیتها از جمله ایجاد سامانه تحت وب جهت اطلاع رسانی و انجام فرآیندهای مربوطه

۶. ارائه فراخوان جهت دریافت مستندات از شرکتها و موسسات

 ۷. دریافت و بررسی اولیه تقاضاها و مدارک از شرکتها و موسسات

 ۸. هماهنگی با کارگزاران و ارسال مدارک اولیه واصله از شرکتها و موسسات جهت ممیزی

9. بررسی تائیدیه اولیه صادر شده توسط کارگزاران و تصمیم گیری نهایی جهت صدور گواهی دانش بنیان

۱۰. صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

11.دریافت گزارش عملکرد شش ماهه از فعالیت های انجام شده توسط کارگزاران و ارائه به شورای عالی سیاستگزاری

۱۲. ممیزی کارگزاران هر دو سال یکبار مطابق با دستورالعمل مربوطه و ارائه مجوز کارگزاری با تائید شورای عالی سیاستگزاری

13. برگزاری جلسات دوره ای با کارگزاران جهت ایجاد وحدت رویه در فرآیند انجام کار

۱۴. بازدید و نظارت بر عملکرد و نحوه انجام فرآیند فعالیت کارگزاران

۱۵. رسیدگی به شکایات احتمالی واصله از شرکتها و موسسات بر نحوه انجام عملکرد

۱۶. برآورد بودجه و اعتبارات مورد نیاز جهت تصویب در شورای عالی سیاستگزاری

شورای عالی سیاستگزاری

1. تدوین سیاست های کلان و تصویب سیاستهای اجرایی، شیوه نامه ها، دستورالعمل اجرائی و کاربرگ های تدوین شده توسط دبیر خانه

۲. تصویب منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز

 ٣. انتخاب کارگزاران و تمدید مدت زمان اعتبار کارگزاران ۴. نظارت بر نحوه عملکرد دبیر خانه

۲ – ۲- دبیر خانه: منظور دبیر خانه تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد که در دفتر سیاستگزاری و برنامه ریزی امور فناوری مستقر می باشد و پس از طی فرآیندهای لازم، گواهی تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکتها و موسسات دانش بنیان را صادر می نماید.

الف – وظایف دبیرخانه

1.تدوین سیاستهای اجرایی، شیوه نامه ها، دستورالعمل اجرایی و کاربرگهای مربوطه جهت تصویب در شورای عالی سیاستگزاری

٢. تعیین نحوه تشکیل شورا، کمیته های تخصصی، فرآیندها و وظایف مربوط به کارگزاران

3. یکی از روسای مرکز رشد وابسته به وزارت بهداشت در هر استان بنا به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت بهداشت و تائید رئیس شورای عالی سیاستگزاری (عضو شورا) (به همراه رزومه)

4. یک نفر خبره در زمینه فناوری با پیشنهاد رئیس شورا و تائید رئیس شورای عالی سیاستگزاری (عضو شورا) (به همراه رزومه)

5. یک نفر از مدیران صنایع منطقه با پیشنهاد رئیس شورا و تائید رئیس شورای عالی سیاستگزاری (عضو شورا) (به همراه رزومه)

ب – وظایف شورای کارگزاری

١. سیاستگزاری و برنامه ریزی اجرایی جهت انجام وظایف کارگزار

۲. صدور تائیدیه اولیه شرکتها و موسسات دانش بنیان

٣. تصویب منابع مالی پیشنهادی دبیرخانه کارگزار

ج- مصوبات شورا جلسات شورا با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته و مصوبات جلسه با رأی دو سوم حاضرین لازم الاجرا می باشد.

تبصره: حضور رئیس و دبیر شورا در جلسات شورا الزامی است.

۴ – ۲- کمیته های تخصصی کارگزاری: کمیتهای تخصصی متشکل از صاحب نظران در حوزه فناوری و کسب و کار دانش بنیان می باشد و وظیفه آن ممیزی مستندات شرکتها و موسسات متقاضی می باشد.

الف: وظایف کمیته های تخصصی

1. ممیزی مستندات متقاضیان

۲. بررسی میدانی شرکت ها و موسسات و شرکت های متقاضی

٣. امتیاز بندی شرکتها و موسسات و ارائه نظرات کارشناسی به شورای کارگزاری

تبصره: تعیین اعضای کمیته های تخصصی و صدور احکام آنها به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورای کارگزاری انجام می شود.

۵ – ۲ -دبیرخانه کارگزاران: منظور دبیر خانه مستقر در کارگزاری می باشد که انجام وظایف کارگزاری را عهده دار بوده و تعاملات لازم بین کارگزار و دبیر خانه را انجام می دهد.

تبصره: مسئول دبیر خانه توسط رئیس شورا انتخاب می شود. ب: وظایف دبیرخانه کارگزاران

١. انجام سیاست ها و برنامه های اجرایی مصوب شورای کارگزاری

٢. اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

3.بررسی تقاضاهای واصله شرکت ها و موسسات و ارائه به کمیته های تخصصی جهت ممیزی و شورای کارگزاری جهت تائید اولیه

۴. ارسال تائیدیه اولیه به دبیرخانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *