مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور البرز

زمینه فعالیت:

دارویی

بیوتکنولوژی

سال تاسیس: 1391

مدیر مرکز رشد: دکتر هومن کاغذیان

آدرس :

 • کیلومتر 25 تهران – کرج، انستیتو پاستور ایران مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج
 • تلفن: 36100981 – 026
 • فکس: 36102900 – 026
 • وب سایت: http://fa.pasteur.ac.ir
واحد های فناور مستقر:
 • اﻧﺪﻳﺶ ﻛﺎران ﺻﻨﻌﺖ
 • 1 آرﺗﺎ ﻃﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل
 • آرﻧﺎ ژن آوﻳﺘﺎ
 • ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﺮدﻳﺲ
 • ﭘﺎرس ﭘﺎدﺑﺎن
 • ﭘﺎرﺳﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮ ﻫﺰاره ﺳﻮم
 • ﭘﺎﺳﺘﻮران ﭘﮋوه
 • ﭘﺎﻳﺎ ﻓﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻟﺒﺮز
 • ﭘﺎﻳﺎ ﻗﺼﺪ دارو
 • ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻴﺎن
 • ﭘﻴﺶ ﮔﺎﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻜﻤﺖ
 • ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻓﻦ ﺳﻤﺎ ﻧﮕﺮ
 • ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮ اﻟﺒﺮز
 • داﻧﺎک ﻃﺐ زﻳﺴﺖ ﻛﺎم
 • دﻳﺎﻛﻮی ﺷﺮق
 • راﻳﺎن زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎور
 • زﻳﺴﺖ ﭘﻞ
 • زﻳﺴﺖ ﻣﺒﻨﺎ دارو
 • زﻳﺴ ﺖﻓﻨﺎوری ﺳﻮرﻧﺎ
 • زﻳﺴ ﺖﻓﻨﺎوری آرﻳﺎ ﺑﻪ دار ﺗﻚ
 • زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻛﻮﺛﺮ
 • زﻳﺴﺖ ﻓﻨاور
 • زیما تک
 •  ژن اﻛﺴﻴﺮ زﻳﺴﺖ دارو
 • ژن زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎور آﻧﺎ
 • ﺳﭙﻬﺮ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻬﺮداد
 • ﺻﺪرا زﻳﺴﺖ ژن
 • ﻃﻪ ژن زﻳﺴﺖ دارو
 • ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺎرﻣﺪ ﻓﻨﺎوران
 • ﻓﺪک زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎور
 • ﻛﻮارﺗﺰ ﮔﺴﺘﺮ آﺳﻴﺎ
 • ﻣﺎده ﻃﺐ ﻛﻴﻤﻴﺎ
 • ﻣﺎﻧﺎ ژن ﻳﺎﺧﺘﻪ
 • ﻣﻬﺮ درﻣﺎن دوﺳﺘﺎن
 • ﻧﻮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺎن زﻳﺴﺖ دارو
 • ﻫﻴﺮاب ﻃﺐ ﻋﺮﺷﻴﺎ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎ
 • آروﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺑﻨﻴﺎن
 • ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺘﻲ
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور اﻣﻴﺮ ﻧﮋاد ﻣﻘﺪم
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻃﺎﻫﺎ ژن
 • ﻓﻦ آوران زﻳﺴﺖ آوﻳﺴﺎ
 • ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﺎزان ﻓﺎرﻣﺪ
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﺑﻬﺰاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • واﻛﺴﻦ ﻓﻨﺎور ﭘﺎرس
 • زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻴﻤﻴﺎ
 • ﺑﺮﻧﺎ ﺳﻼﻣﺖ
 • فارسیس نوزا
 • ﻋﺼﺮ ﻧﺎﻧﻮ
 • ﭘﺮﺷﻴﺎن ﺗﻚ دارو
 • رادﻳﻦ آزﻣﺎ زﻳﺴﺖ
 • اﻛﺴﻴﺮ ﻓﻴﺪار آزﻣﺎ
 • ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﺎدوس
 • ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻴﻮﺳﺎن
 • رادﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎور
 • دارو ﮔﺴﺘﺮان ﺣﺎذق
 • زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺸﻢ
 • ﺳﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﻨﺎ
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻜﻮﻧﺪی
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺳﺘﺎل
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﺳﺎرا ﺷﻮﺷﺘﺮی
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﻓﺮزاد ﻣﺨﺘﺎری
 • ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻨﺎور ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ
 • زﻳﺴﺖ داﻧﺶ ﻓﻨﺎوران ﻛﻮﺛﺮ

محصولات:

 • آموزش مهارت های تخصصی
 • لام های Super attach و سوپر بلوکر
 • ساخت دستگاه PCR
 • خدمات اخذ استانداردهای کیفیت
 • کیت های تشخیصی انواع هپاتیت
 • فناوری بیورزونانس
 • واکسن هاری انسانی
 • واکسن آنفولانزای طیور
 • خدمات بانک سلولی
 • تولید محیط های کشت میکروبی
 • کیت های تشخیص سرطان
 • واکسن نسل جدید لیوفیلیزه
 • پروتئین های نوترکیب پگیله
 • ترموگراف و دیتالاگر

خدمات و تسهیلات قابل ارائه در مرکز رشد:

–    تخصیص امکانات دفتری (دفتر، اینترنت، تلفن، نمابر…)
–    تخصیص فضا و امکانات آزمایشگاهی
–    فراهم سازی امکانات تولید صنعتی
–    آموزش و مشاوره‌های تخصصی
–    امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و تولیدی
–    خدمات کنترل کیفیت
–    خدمات تضمین کیفیت
–    آزمایشگاه‌های عمومی و تخصصی
–    امکانات تولید در بخش‌های کیت‌سازی، واکسن، سرم‌سازی و فرآورده‌های نوترکیب
–    فرمولاسیون، پرکنی و بسته‌بندی انواع فرآورده‌های دارویی

–    برخورداری از حمایت ستادی مرکز
–    معرفی به صندوق‌های حمایتی
–    معرفی به سازمان‌های دولتی و خصوصی
–    معرفی در نمایشگاه‌ها
–    شرکت در مجامع داخلی‌ و بین‌المللی
–    حمایت در اخذ مجوزهای لازم
–    ارائه آموزش و مشاوره تخصصی
–    اولویت داشتن استقرار در پارک فناوری سلامت انستیتو پاستور ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *