• نام آزمایشگاه :
نام انگلیسی : Autoclave
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل مواد و تجهیزات در اختیار قرار دادن دستگاه

 

ام انگلیسی : Soxhlet Extractor
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری روغن گیاه mg 5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری روغن گیاه در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Electrophoresis
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
الکتروفورز عمودی در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : pH Meter
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری ph در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : CO2 Incubator
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشت سلول های جانوری و انسانی در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Incubator
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشت باکتری در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توزین نمونه ها در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

نام انگلیسی : Gel Documentation
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : سرویس دهی ناقص، نیاز به تعمیر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری هم زمان با الکتروفورز در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Freeze Dryer
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : سرویس دهی ناقص، نیاز به تعمیر
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بافت گیاهی- جانوری درجه سانتیگراد ./1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک کردن نمونه های بیولوژی از طریق سرما توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Fermentor
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشت بافت گیاهی در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Centrifuge
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سانتریفیوژ انواع نمونه های بیولوژیک در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Orbital Shaker
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شیک کردن محلول ها در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

نام انگلیسی : Vortex shaker
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مخلوط کن در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

ام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیبات معدنی و خاک و… gr 0/1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری ترکیبات نمونه معدنی ، خاک زراعی، فلزی توسط آزمایشگاه

 

نام انگلیسی : Ultra Low Temperature Freezer
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : به طور کامل ازکارافتاده
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه های بیولوژیک توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنزیم ؛ سموم، اسیدآمینه و…. ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری انواع ترکیبات شیمیایی توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Thermo mixer
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مخلوط کن از طریق حرارت در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

نام انگلیسی : MicroCentrifuge
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سانتریفیوژ محلول های بیولوژیک در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

نام انگلیسی : MicroCentrifuge
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سانتریفیوژ محلول های بیولوژیک در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Biophotometer
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت dna-rna-پروتئین و …. در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Thermo mixer
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مخلوط کن از طریق حرارت در اختیار قرار دادن دستگاه

 

نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بیان ژن و تشخیص عوامل بیماریزا درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری بیان ژن در انواع نمونه های بیولوژی در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

نام انگلیسی : Microbial Hood
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشت بافت گیاهی در اختیار قرار دادن دستگاه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *