• نام آزمایشگاه :
آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۸

 

 • مدیر آزمایشگاه : زهرا رمضانی
 • رابط آزمایشگاه : علی نخستین
 • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
 • نمابر : ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
 • http://clab.ajums.ac.ir
 • clab@ajums.ac.ir
زمینه های تخصصی :-نانوفناوری -روشهای آنالیز دستگاهی -شناسایی و تعیین مقدار -زیست فناوری پزشکی
نشانی آزمایشگاه :خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-معاونت تحقیقات و فناوری- آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
نشانی دفتر :اهواز
حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آب دیونیزه ساز

نام انگلیسی : Deionized Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب دیونیزه توسط آزمایشگاه ۲۰,۰۰۰

 

 • آب مقطرگیر

نام انگلیسی : Water Distiller
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آب مقطر گیر دو بار تقطیر توسط آزمایشگاه ۱۰,۰۰۰

 

 • اتوکلاو

نام انگلیسی : Autoclave
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
به دما رساندن نمونه درجه سانتیگراد 0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
به دما رساندن نمونه توسط آزمایشگاه ۰

 

 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)

نام انگلیسی : Autoclave
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
به دما رساندن نمونه درجه سانتیگراد 0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
به دما رساندن نمونه توسط آزمایشگاه ۰

 

 • اندازه گیر پی اچ

نام انگلیسی : Autoclave
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
به دما رساندن نمونه درجه سانتیگراد 0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
به دما رساندن نمونه توسط آزمایشگاه ۰

 

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)

نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رسانایی mV 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری رسانایی آب توسط آزمایشگاه ۱۰,۰۰۰

 

 • پروب فراصوت

نام انگلیسی : Ultrasonic Probe
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه دیسپرسیون یکنواخت توسط آزمایشگاه
کاهش سایز ذرات در حالت دیسپرس توسط آزمایشگاه

 

 • پمپ خلاء بالا

نام انگلیسی : Deep Vacuum Pump
زمینه های کاربردی : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
به همراه sta توسط آزمایشگاه ۰

 

 • ترازوی دیجیتال

نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جرم gr 0.02 گرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توزین نمونه توسط آزمایشگاه ۱۰,۰۰۰

 

 • تصویربرداری از موجودات

نام انگلیسی : in vivo imaging
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ماده تزریقی شدت (Count/sec) ————
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری از حیوانات توسط آزمایشگاه

 

 • حمام فراصوت

نام انگلیسی : Ultrasonic Bath
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
degassing توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

 

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)

نام انگلیسی : Universal Testing Machine
زمینه های کاربردی : مهندسی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی نخستین کارشناس ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵

 

 • سانتریفیوژ

نام انگلیسی : Centrifuge
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی فیزیکی نمونه توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

 

 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )

نام انگلیسی : Brunauer-Emmett – Teller surface area and porosity analyzer
زمینه های کاربردی : مهندسی , علوم پایه , کشاورزی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه ماده mg/L 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سطح ویژه ماده توسط آزمایشگاه

 

 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)

نام انگلیسی : Brunauer-Emmett – Teller surface area and porosity analyzer
زمینه های کاربردی : مهندسی , علوم پایه , کشاورزی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه ماده mg/L 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سطح ویژه ماده توسط آزمایشگاه

 

 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)

نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه
خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
در صد عناصر C.H.N.S.O درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری درصد عناصر C.H.N.S.O توسط آزمایشگاه

 

 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

نام انگلیسی : Flow Cytometer
زمینه های کاربردی : پزشکی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شمارش سلولی درصد بر حسب مارکر بکار گرفته شده
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایمونوفنوتایپ توسط آزمایشگاه
جداسازی سلول توسط آزمایشگاه

 

 • شیکر

نام انگلیسی : Shaker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
یکنواخت کردن نمونه در اختیار قرار دادن دستگاه ۰

 

 • طیف سنج تحرک یونی(IMS)

نام انگلیسی : Ion Mobility Spectrometer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه کیانی قلعه سردی کارشناس ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵

 

 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)

نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت فلزات سنگین ppm-ppb ————–
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در نمونه توسط آزمایشگاه

 

 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)

نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت فلزات سنگین ppm-ppb ——-
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در نمونه توسط آزمایشگاه

 

 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)

نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , شیمیایی , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا موسوی نیاز کارشناس ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
نسترن پاراو کارشناس

 

 • فریزر دمای پایین

نام انگلیسی : Low Temperature Freezer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه در دمای پایین توسط آزمایشگاه ۰

 

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )

نام انگلیسی : Low Temperature Freezer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه در دمای پایین توسط آزمایشگاه ۰

 

 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC )

نام انگلیسی : Low Temperature Freezer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه در دمای پایین توسط آزمایشگاه ۰

 

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی(DHPLC)

نام انگلیسی : Denaturing High Pressure Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی : پزشکی , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت mg/L 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
mutation detection توسط آزمایشگاه
sizing توسط آزمایشگاه

 

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )

نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی : مهندسی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا موسوی نیاز کارشناس ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
مینو برزکار کارشناس ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵

 

 

 • کوره الکتریکی

نام انگلیسی : Electric Furnace
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رساندن نمونه به دمای بالا 1000 درجه توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

 

 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )

ام انگلیسی : Scanning Tunneling Microscope
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات و سطوح nm 0.1nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی اندازه ذرات و سطوح رسانا توسط آزمایشگاه

 

 • میکروسکوپ فلورسانس

ام انگلیسی : Scanning Tunneling Microscope
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات و سطوح nm 0.1nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی اندازه ذرات و سطوح رسانا توسط آزمایشگاه

 

 • میکروسکوپ معکوس

نام انگلیسی : Inverted Microscope
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت نور بازتابی از سطح نمونه شدت (Count/sec) —–
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه تصویر از نمونه توسط آزمایشگاه ۲۰۰,۰۰۰

 

 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )

نام انگلیسی : Atomic Force Microscope
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات ارتفاع سطح نمونه nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی مورفولوژی سطوح توسط آزمایشگاه

 

 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)

نام انگلیسی : Atomic Force Microscope
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات ارتفاع سطح نمونه nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی مورفولوژی سطوح توسط آزمایشگاه

 

 • هات‌پلیت

نام انگلیسی : Hot Plate
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرم کردن نمونه ها توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون تعیین میزان PH و تنظیم اسیدیته و قلیائیت آب
 • آنالیز تعیین کربوهیدرات ها در زیست توده به روش روش کروماتوگرافی گازی GC
 • آزمون خمش نمونه های فلزی
 • آزمون فشار (Compression)
 • اندازه گیری نگهدارنده و افزودنی ها در مواد خوراکی با روش اسپکتروفوتومتری
 • اندازه‌گیری پروتئین محلول به روش اسپکتروفوتومتری
 • آزمون تعیین میزان PH و تنظیم اسیدیته و قلیائیت محلول ها
 • آزمون کشش و فشار مصالح با اینستران یونیورسال
 • آزمونهای کنترل کیفی ، پایداری و خلوص داروها با روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا HPTLC
 • آنالیز اندازه گیری مقدار مواد آلی در مایع به روش کروماتوگرافی گازی (GC)
 • آنالیز بررسی عملکرد مواد دارویی سنتز شده با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز توپوگرافی و مورفولوژی سطح مواد، بررسی ریزساخت سطحی و تعیین اندازه اجزاء با میکروسکوپ نیروی اتمی
 • آنالیز توپوگرافی و مورفولوژی، تصویر سه بعدی از سطح نمونه ها و بررسی ریزساخت سطحی با میکروسکوپ تونل زنی روبشی
 • آنالیز چرخه سلولی و اختلالات آن با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز خواص گرمایی با روش سنجش حرارتی هم‌زمان STA
 • آنالیز خوانش، ردیابی و سنجش مولکول ها با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز سنجش درصد و سطح پلوئیدی سلول‌ها (تعداد کروموزوم ها) با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز شمارش و جداسازی اجزاء سلول با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز شناسایی ترکیبات آلی و طبیعی با روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا HPTLC
 • آنالیز شناسایی مواد با روش کروماتوگرافی تجزیه کننده فاز مایع با کارایی بالا DHPLC
 • آنالیز شناسایی موتاسیون با روش کروماتوگرافی تجزیه کننده فاز مایع با کارایی بالا DHPLC
 • آنالیز متابولیت ها با خوانشگر الایزا
 • آنالیز مرگ برنامه ریزی شده سلولی (Programmed cell death) آپاپتوزیس با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز مقدار ژنوم با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز نمک های خوراکی با طیف سنجی جذب اتمی
 • آنالیز و جداسازی نشانگرهای سلولی و سیستم ایمنی و تعیین درصد فعالیت سلول با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز هورمون ها با خوانشگر الایزا
 • آنالیزهای سموم
 • تصویر برداری با میکروسکوپ نوری
 • خدمات التراسونیک و هموژنایزر
 • خدمات انکوباتور
 • خدمات انکوباتور شیکردار
 • خدمات انکوباتور مجهز به خنک کننده و سردکننده
 • خدمات اولتراسونیک پروبی
 • خدمات آون معمولی
 • خدمات تخریب سلول ها و استخراج محتویات سلول با استفاده از هموژنایزر میکروبی
 • خدمات تصفیه آب و انواع پساب با سامانه اسمز معکوس
 • خدمات تصویر برداری با میکروسکوپ معکوس یا اینورت
 • خدمات تصویر برداری و مطالعه بیماری ها در مدل های حیوانی و دارو رسانی هدفمند
 • خدمات تقطیر چرخان (روتاری)
 • خدمات تکثیر واکنش های زنجیره ای پلیمراز ژن و DNA با ترموسایکر
 • خدمات تولید یخ برای فعالیت های آزمایشگاهی
 • خدمات ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها
 • خدمات خشک کن سرمایشی
 • خدمات روتاتور
 • خدمات سانتریفیوژ
 • خدمات سانتریفیوژ آزمایشگاه زیستی و بیوتکنولوژی
 • خدمات سانتریفیوژ یخچالدار
 • خدمات سانتریفیوژ یخچالدار با دور بالا
 • خدمات شستشوی الایزا
 • خدمات ضدعفونی کردن وسایل فلزی زیر هود
 • خدمات فریز درایر
 • خدمات کمپروسور هوا
 • خدمات کوره الکتریکی
 • خدمات همگن سازی سوسپانسیون ها با روبشگر مافوق صوت
 • خدمات هموژن کردن، شکستن دیواره سلولی و یا کاهش سایز با روبشگر مافوق صوت
 • شناسایی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی به روش فلیم فوتومتر (سدیم، پتاسیم، کلسیم …)
 • شناسایی و اندازه گیری یون های فلزی در نمونه های آب، پساب و فاضلاب به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی
 • شناسایی و اندازه گیری یون های فلزی در نمونه های دارو و فراورده ای دارویی به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی
 • شناسایی و اندازه گیری یون های فلزی در نمونه های غذا، آبزیان، لبنی، خوراک دام و طیور، رنگ های خوراکی به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی
 • شناسایی و تعیین میزان عناصر به روش طیف سنجی جذب اتمی هیدوژون ژنراتور HG AAS
 • اندازه گیری سطح ویژه، همدمای جذب و دفع و توزیع اندازه حفرات با BET
 • تعیین مقدار سرب در سدیم کلراید به روش طیف سنجی جذب اتمی با شعله
 • اندازه گیری سرب در میوه ها، سبزی ها و فرآورده های آن به شیوه طیف سنجی در جذب اتمی بدون شعله
 • اندازه گیری سرب در روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی
 • اندازه گیری آهن به روش جذب اتمی در غلات و فرآورده های آن
 • روش اندازه گیری روی،سرب،کادمیوم،کبالت،کرم،مس،منگنز،نیکل، در کودها به روش جذب اتمی شعله
 • جداسازی، اندازه گیری، تعیین نوع ترکیبات در عصاره ها و محلول های پروتئینی با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا/HPLC
 • خدمت میکروسکوپ فلورسنت برای نمونه های لام و ظروف کشت سلولی
 • ارائه انواع خدمات مربوط به دستگاه Real Time PCR
 • تعیین مقاومت گرمایی نانوذرات با STA
 • اندازه گیری آنتی اکسیدان های مصنوعی در روغن به روش HPLC
 • اندازه گیری انواع آنتی بیوتیک به روش HPLC
 • اندازه گیری لاکتوز به روش HPLC
 • تصویربرداری از گرافیت اکساید توسط AFM
 • تصویربرداری از نیوزوم توسط AFM
 • تصویربرداری از پپتید توسط AFM
 • تصویربرداری از انگل پروماستیگوت توسط AFM
 • تصویربرداری از باکتری ها و باکتری E.coli توسط AFM
 • تصویربرداری از عناصر توسط AFM
 • تصویربرداری از گرافن کوانتوم دات بارگذاری شده با دارو توسط AFM
 • تصویربرداری از سلول نرمال و سلول سرطانی توسط AFM
 • تصویربرداری از فیلم غشایی توسط AFM
 • آنالیز بررسی کیفی اسید های نوکلوئیک توسط PCR(Thermal cycler)
 • تکثیر DNA در سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت توسط RT-PCR
 • حضور یا عدم حضور ژن توسط RT-PCR
 • تعیین میزان دقیق و درصد عناصر در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS
 • تیمار سلولها (Treat) با استفاده از غلظتهای بدست آمده باروش MTT و ذخیره سازی آنها برای استخراج پروتئین توسط RT-PCR
 • آنالیز بررسی و شناسایی ایزمر های آلی با روش طیف سنجی تحرک یونی (IMS)
 • خدمات کوره الکتریکی دما بالا با قابلیت برنامه ریزی گرمایی
 • خدمات استریل کردن با دستگاه اتوکلاو
 • خدمات تغلیظ مواد با روتاری وکیوم (rotary vacuum)
 • خدمات مشاوره تفسیر داده های آنالیز اسانس با GC-MS
 • آنالیز انواع آمین ها توسط کروماتوگراف گازی (GC)
 • آنالیز اندازه گیری غلظت آمین ها و مونو اتیلن گلیکول در محلول ها توسط کروماتوگراف گازی (GC)
 • آنالیز اندازه گیری بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در محلول آمین توسط کروماتوگراف گازی (GC)
 • آنالیز اندازه گیری میزان متیل ترشری بوتیل اتر در نمونه های آب، پساب، خاک توسط GC/FID
 • اندازه گیری آنالیت ها با دستگاه GC-MS

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *