• نام آزمایشگاه :

  آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور

  • دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  سال تاسیس : ۱۳۸۹

  • مدیر آزمایشگاه : بی بی فاطمه کلالی نیا
  • رابط آزمایشگاه : الهام سادات حسینی
  • تلفن : ۰۵۱۳۷۱۱۲۷۸۸
  • نمابر : ۰۵۱۳۷۱۱۲۷۸۸
  • http://rescentlab.mums.ac.ir
  • RegionalCentLab@mums.ac.ir
  زمینه های تخصصی :بیولوژی ، شیمی آلی ،شیمی تجزیه ، میکروسکوپ الکترونی
  نشانی آزمایشگاه :مشهد، میدان فردوسی، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی.آزمایشگاه جامع تحقیقات
  حوزه فناوری مرتبط :  

 

تجهیزات آزمایشگاه

 • تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • نام انگلیسی : Small Animal Imaging
  زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : بیولوژیک
  آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  تصویربرداری از حیوانات کوچک gr تصویربرداری با حساسیت بالا با داشتن فیلترهای مختلف
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تصویربرداری از مدل های حیوانی زنده در سطح مولکولی توسط آزمایشگاه
  تصویر برداری با طیف وسیع فلورسانس، لومینوسانس و رادیو ایزوتوپ از نمونه های چون بدن موجود زنده، غشا، پلیت، ژل های الکتروفورز، بافت توسط آزمایشگاه
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )

 • نام انگلیسی : Nuclear Magnetic Resonance
  زمینه های کاربردی : علوم پایه , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  محدودیت های دستگاه :مواد نامحلول و یا دارای خاصیت پارامغناطیسی شدید قابل آنالیز با دستگاه نمی باشند.

  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  اندازه گیری جابجایی سیگنال ماده نسبت به سیگنال رفرنس ppm
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  ثبت طیف های یک بعدی و دو بعدی از هسته هایH1,C13,N,F,P توسط آزمایشگاه
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )

 • نام انگلیسی : Particle Size Analyzer
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
  خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  سایز nm 0.3nm
  پتانسیل زتا mV -200mv
  وزن مولکولی gr/mol 1000gr/mol
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  اندازه گیری سایز پتانسیل زتا وزن مولکولی توسط آزمایشگاه ۳۰۰,۰۰۰
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)

 • نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه
  خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی , ساختار
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  در صد عناصر C.H.N.S درصد
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  اندازه گیری درصد عناصر C.H.N توسط آزمایشگاه ۸۰۰,۰۰۰
  اندازه گیری درصد عناصر C.H.N.S توسط آزمایشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • نام انگلیسی : Flow Cytometer
  زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  شمارش سلولی درصد
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  ایمونوفنوتایپ توسط آزمایشگاه ۱۰۰,۰۰۰
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC )

 • نام انگلیسی : High Performance Thin Layer Chromatograph
  زمینه های کاربردی : علوم پایه , بیوتکنولوژی
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  شناسایی و سنجش ترکیبات شاخص در گیاهان توسط آزمایشگاه
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی(DHPLC)

 • نام انگلیسی : Denaturing High Pressure Liquid Chromatograph
  زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : بیولوژیک
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  تشخیص جهش در بیونوکلئیک ها درصد
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تشخیص جهش توسط آزمایشگاه ۰
 • کروماتوگراف مایع – طیف سنج جرمی – طیف سنج جرمی(LC-MS-MS)

 • نام انگلیسی : Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer-Mass Spectrometer
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
  خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی , ساختار
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  غلظت ppm-ppb 100ppb
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  آنالیز کیفی جرم مولکولی توسط آزمایشگاه ۸۰۰,۰۰۰
  کروماتوگرافی مایع-طیف جرمی توسط آزمایشگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰
  کروماتوگرافی مایع-طیف جرمی-طیف جرمی توسط آزمایشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FESEM)

 • نام انگلیسی : Field Emission Scanning Electron Microscope
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  مورفولوژی nm 1
  آنالیز عنصری درصد 5
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تصویربرداری و آنالیز عنصری توسط آزمایشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )

 • نام انگلیسی : Transmission Electron Microscope
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی
  خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , ساختار , اندازه
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  محدودیت های دستگاه :نمونه های با ضخامت کمتر از 100 نانومتر

  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  اندازه ذره nm
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تهیه تصویر توسط آزمایشگاه
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )

نام انگلیسی : Atomic Force Microscope
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساختار nm nm0/1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکس برداری به صورت تصویر سه بعدی و دوبعدی توسط آزمایشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *