• نام آزمایشگاه :

  آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

  سال تاسیس : ۱۳۹۴

  • رابط آزمایشگاه : مریم آدابی
  • تلفن : ۳۸۳۸۱۹۳۹
  • نمابر : ۳۸۳۸۰۱۳۰
  • http://hcf.umsha.ac.ir
  • hcf@umsha.ac.ir
  سازمان مرتبط :
  زمینه های تخصصی :میکروب شناسی-ایمنی شناسی-,ویروس شناسی-تغذیه و بیوشیمی- بیو بانک-ژنتیک- سلولی مولکولی- نانو فناوری -آماده سازی
  نشانی آزمایشگاه :همدان-خیابان شهید فهمیده-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان-دانشکده توانبخشی -آزمایشگاه جامع تحقیقات
  نشانی دفتر :همدان-خیابان شهید فهمیده-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان-دانشکده توانبخشی -آزمایشگاه جامع تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • نام انگلیسی : Double Water Distiller
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  تولید آب دوبار تقطیر ml 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  آب مقطر یکبار و دوبار تقطیر شده توسط آزمایشگاه
 • آون

 • نام انگلیسی : oven
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  دما درجه سانتیگراد 0.5
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  استریل لوازم شیشه ای وگرمخانه گذاری توسط آزمایشگاه
 • اتوکلاو

 • نام انگلیسی : Autoclave
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  استریل کردن Hg mm 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  استریل مزطوب تجهیزات ، وسایل و محیط کشت میکروبی آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه
 • الکتروفورز

 • نام انگلیسی : Electrophoresis
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  اسیدهای نوکلئیک و پروتئین دالتون ——–
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جداسازی DNA ، RNA و پروتئین توسط آزمایشگاه
 • اندازه گیر پی اچ

 • نام انگلیسی : pH Meter
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  PH PH 0.01
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  اندازه گیری pH توسط آزمایشگاه
 • انکوباتور خشک کننده

 • نام انگلیسی : Dry block incubator
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  ثابت نگه داشتن دما در کشت میکروب درجه سانتیگراد 0.1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  نگهداری نمونه ها در دمای خاص و رشد باکتری در دمای اپتیمم رشد توسط آزمایشگاه
 • برش مقاطع نازک

 • ام انگلیسی : Microtome
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  برش بافت µm
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  برش مقاطع نازک از نمونه بافت‌های پاتولوژیک و نسوج موجود زنده توسط آزمایشگاه
 • ترازوی حساس

 • نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  اندازه گرم 0.0001
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  توزین مواد مختلف آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه
 • توزیع گر پارافین

 • نام انگلیسی : Paraffin Dispenser
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  قالب گیری بافت gr
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  ذوب پارافین توسط آزمایشگاه
  قالب گیری بافت توسط آزمایشگاه
  توزیع کننده پارافین توسط آزمایشگاه
 • حمام آب

 • نام انگلیسی : Water Bath
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  دما درجه سانتیگراد بالا
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  گرم کردن تدریجی و یکنواخت توسط آزمایشگاه
 • حمام شناورسازی بافت

 • ام انگلیسی : Tissue Float Bath
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  لام گیری پاتولوژی —— ——-
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  لام گیری پاتولوژی توسط آزمایشگاه
 • سانتریفیوژ

 • نام انگلیسی : Centrifuge
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  جداسازی ppm 5000
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جداکردن اجزای یک محلول دارای دانسیته مختلف توسط آزمایشگاه
 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • نام انگلیسی : High Speed Refrigerated Centrifuge
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  جدا سازی دور بر دقیقه 30000
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جداسازی فازهای مختلف محلول حسب شیب چگالی در دمای آزمایشگاه و دماهای پایین تر توسط آزمایشگاه
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)

 • نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  اندازه گیری کمی میزان عناصر کربن(C)، هیدروژن)H)، نیتروژن( N)، درصد 0.3
  اکسیژن (O)، گوگرد (S) درصد 0.3
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تعیین درصد عناصر C,H,N,S,O توسط آزمایشگاه
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • نام انگلیسی : Flow Cytometer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  سلول شدت (Count/sec) براساس میزان تابش فلورسنس
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تعیین هویت، جداسازی و شمارش سلولها و وتعیین خصوصیات فیزیکی سلول، بر اساس رنگ‌آمیزی فلورسانس (PE) ردیابی و شناسایی انواع مارکرهای سطح سلولی و ذرات ریز میکروسکوپی به قطر 0.2 تا 200 میکرومتر توسط آزمایشگاه
 • شیکر

 • نام انگلیسی : Shaker
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  همزدن و تجمیع مواد شدت (Count/sec) 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  همزدن و تجمیع مواد در تیوبهای اندازه های مختلف توسط آزمایشگاه
 • شیکر گردبادی

 • نام انگلیسی : Vortex shaker
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  ——
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جهت حل کردن انواع پودر در اب یا هر محلول دیگر توسط آزمایشگاه
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)

 • نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  اندازه گیری جذب و غلظت Pr,DNA,RNA ng دهم
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  اندازه گیری جذب و غلظت Pr,DNA,RNA توسط آزمایشگاه
 • فریزر دمای خیلی پایین

 • نام انگلیسی : Ultra Low Temperature Freezer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  دما درجه سانتیگراد 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  نگهداری مواد و نمونه ها در دمای پایین تا -90 توسط آزمایشگاه
 • میکرو سانتریفیوژ

 • نام انگلیسی : MicroCentrifuge
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  جداسازی وتفکیک مواد دور بر دقیقه 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  چرخاندن نمونه های کم مایع در سرعت های بالا جهت جداسازی مواد و رسوبات نامحلول توسط آزمایشگاه
 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • نام انگلیسی : Inverted Fluorescence Microscope
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  سلول و میکروارگانیسم درصد تا بزرگنمایی 100 برابر برای هر سلول
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  مشاهده سلول و میکروارگانیسم توسط آزمایشگاه
  بررسی مورفولوژی سلول توسط آزمایشگاه
 • میکروسکوپ معکوس

 • نام انگلیسی : Inverted Fluorescence Microscope
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  سلول و میکروارگانیسم درصد تا بزرگنمایی 100 برابر برای هر سلول
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  مشاهده سلول و میکروارگانیسم توسط آزمایشگاه
  بررسی مورفولوژی سلول توسط آزمایشگاه
 • میکروسکوپ نوری(OM)

 • نام انگلیسی : Optical Microscope
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  نمونه nm
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  مشاهده و بررسی میکرو مولکولها و یاخته ها با ابعاد ریز زیستی و غیره و ثبت تصویر آن ها توسط آزمایشگاه
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )

 • نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  جهت تکثیر DNA —— 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جهت تکثیرقطعه DNA بصورت همزمان با قابلیت تنظیم دما توسط آزمایشگاه
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)

 • نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  بیان ژن و تشخیص عوامل بیماریزا درصد 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تکثیر قطعات ژنومیک با قابلیت سنجش محصول در واحد زمان توسط آزمایشگاه
  بررسی بیان ژن توسط آزمایشگاه
  بررسی کمی و کیفی DNA و RNA توسط آزمایشگاه
  تعیین چگونگی ترادف ژنها، بیان ژنها، تعیین موتاسیون توسط آزمایشگاه
 • وسترن بلات

 • نام انگلیسی : Western Blot
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  شناسایی هویت پروتئین با استفاده از آنتی بادی اختصاصی دالتون ———-
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تصویربرداری از وسترن بلات برای هر نمونه توسط آزمایشگاه
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • ام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  ——
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  حل کردن مواد ،یکنواخت کردن و گرم کردن نمونه ها با ایجاد گرما و میدان مغناطیسی- توسط مگنت توسط آزمایشگاه
 • هود شیمیایی

 • نام انگلیسی : fume hood
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  تهویه شیمیایی —— ——
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جهت کار با مواد شیمیایی توسط آزمایشگاه
 • هود لامینار

 • نام انگلیسی : Laminar hood
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  ——
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  فراهم آوردن شرایط کاملا تمیز و استریل توسط آزمایشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *