• نام آزمایشگاه :
آزمایشگاه جامع تحقیقات
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 

سال تاسیس : ۱۳۹۶

 

  • مدیر آزمایشگاه : مهدی مهدیزاده
  • رابط آزمایشگاه : مریم وکیلی مقدم
  • تلفن : ۸۶۷۰۳۰۲۲
  • نمابر : ۸۸۶۰۷۹۲۶
  • http://icl.iums.ac.ir
  • icl@iums.ac.ir
زمینه های تخصصی :علوم پایه> مولکولی>نانو> کشت سلولی>علوم مرتبط با میکروسکوپ>
نشانی آزمایشگاه :تهران بزرگراه شهید همت- تقاطع شیخ فضل ا… نوری و شهید چمران- آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی دفتر :تهران بزرگراه شهید همت- تقاطع شیخ فضل ا… نوری و شهید چمران- آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
حوزه فناوری مرتبط : 

تجهیزات آزمایشگاه

آون

نام انگلیسی : oven
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سترون کردن خشک درجه سانتیگراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه جهت سترون کردن خشک توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

اتوکلاو

نام انگلیسی : oven
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سترون کردن خشک درجه سانتیگراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه جهت سترون کردن خشک توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

الکتروریسی

نام انگلیسی : oven
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سترون کردن خشک درجه سانتیگراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه جهت سترون کردن خشک توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

اناق سرد

نام انگلیسی : Cold Room
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فراهم نمودن دمای 20- و 4 درجه سانتی گراد ——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه در فریزر -20، نگهداری نمونه در یخچال 4 توسط آزمایشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰

ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR Workstation)

نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction Workstation
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فراهم نمودن محیط کاری جهت انجام امور مولکولی توسط آزمایشگاه

برش مقاطع نازک چرخشی

نام انگلیسی : Rotary Microtome
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برش بافت میلیمتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نمونه فیکس شده تا تهیه لام بدون رنگ آمیزی توسط آزمایشگاه ۳۰۰,۰۰۰

پردازنده بافت

نام انگلیسی : Tissue processor
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت پردازش بافتی ——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نمونه فیکس شده تا تهیه لام بدون رنگ آمیزی توسط آزمایشگاه ۳۰۰,۰۰۰

پمپ سرنگی

نام انگلیسی : Syringe Pump
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نانو الیاف توسط آزمایشگاه ۳۰,۰۰۰

ترازوی دیجیتال

نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مواد mg 000
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری دقیق مواد ازمایشگاهی توسط آزمایشگاه ۵۰,۰۰۰

توزیع گر پارافین

نام انگلیسی : Paraffin Dispenser
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت ذوب کردن پارافین جهت تهیه بلوک پارافین درجه سانتیگراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نمونه فیکس شده تا تهیه لام بدون رنگ آمیزی توسط آزمایشگاه ۳۰۰,۰۰۰

ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها

نام انگلیسی : Gel Documentation
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها توسط آزمایشگاه ۱۰۰,۰۰۰

حمام شناورسازی بافت

نام انگلیسی : Tissue Float Bath
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فراهم نمودن محیط مرطوب با دمای خاص درجه سانتیگراد ….
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت استفاده از دستگاه پردازش کننده بافتی از نمونه فیکس شده تا تهیه لام بدون رنگ آمیزی توسط آزمایشگاه ۳۰۰,۰۰۰

حمام فراصوت

نام انگلیسی : Ultrasonic Bath
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
غوطه وری قطعات مورد نظر در یک مایع واسطه می باشد توسط آزمایشگاه ۱۵۰,۰۰۰

حمام کنترل دما گردشی

نام انگلیسی : Refrigerated/Heated Circulating Bath
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فراهم نمودن محیط مرطوب با دمای خاص توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

خشک کن انجمادی

نام انگلیسی : Freeze Dryer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت اندازه گیری نمی باشد. ——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت خشک کردن مواد حساس به حرارت با استفاده از خلاء و تصعید برای موادی که با روشهای معمولی ( حرارت دادن ) نمی توان خشک کرد. با استفاده از خشک کن سرمایشی ساختار شیمیایی و فیزیکی مواد حفظ می شود. توسط آزمایشگاه ۱۰۰,۰۰۰

خوانشگر الایزا

نام انگلیسی : Elisa Reader
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خوانش نتایج پلیت های الایزا توسط آزمایشگاه ۵۰۰,۰۰۰

سرد کننده

نام انگلیسی : Elisa Reader
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خوانش نتایج پلیت های الایزا توسط آزمایشگاه ۵۰۰,۰۰۰

سنجشگر خودکار

نام انگلیسی : Autoanalyzer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت انجام تست های بیوشیمی از طریق اتوماتیک توسط آزمایشگاه ۲۶,۷۹۶

شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

نام انگلیسی : Flow Cytometer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سلول درصد درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارزیابی سلول ها از نظر فاکتورهای سطحی و مارکرها توسط آزمایشگاه ۱۷۰,۰۰۰

شیکر روتاتور

نام انگلیسی : Shaker Rotator
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تکان دهنده محلول توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

طیف سنج تحرک یونی(IMS)

نام انگلیسی : Ion Mobility Spectrometer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
در تشخیص و آنالیز گونه های شیمیایی گازی، مایع و جامد ——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز تا تهیه نمونه توسط آزمایشگاه ۰

فریزر

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )

نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت جداسازی، اندازه گیری و تعیین نوع مواد است توسط آزمایشگاه ۲۰۰,۰۰۰

مولد نیتروژن مایع

نام انگلیسی : Liquid Nitrogen Generator
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید کننده نیتروژن مایع توسط آزمایشگاه

میکرو سانتریفیوژ

نام انگلیسی : MicroCentrifuge
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی نمونه تا دور 15 هزار با دمای 6 دجه سانتی گراد دور بر دقیقه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی نمونه توسط آزمایشگاه ۵۰,۰۰۰

میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)

نام انگلیسی : Scanning Probe Microscope
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
…. —— ….
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توپوگرافی سطح توسط آزمایشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰

میکروسکوپ معکوس

نام انگلیسی : Inverted Microscope
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده بزرگنمایی سلول های زنده کشت سلول و بافت ——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده نمونه توسط آزمایشگاه ۵۰,۰۰۰

میکروسکوپ نوری(OM)

نام انگلیسی : Optical Microscope
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بزرگنمایی اجسام ——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده از نمونه و عکسبرداری توسط آزمایشگاه ۵۰,۰۰۰

میکروسکوپ استریو

نام انگلیسی : Stereo Microscope
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بزرگ نمایی مستقیم اجسام ——
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده و عکس برداری از نمونه توسط آزمایشگاه ۵۰,۰۰۰

نورسنج شعله‌ای

ام انگلیسی : Flame Photometer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فلزاتی مانند : سدیم، پتاسیم و لیتیوم توسط آزمایشگاه ۱۵۰,۰۰۰

واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)

نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده لحظه به لحظه تکثیر DNA توسط آزمایشگاه

وسترن بلات

نام انگلیسی : Western Blot
زمینه های کاربردی : علوم پایه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پروتئین Pg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری مولکولی توسط آزمایشگاه ۱۰,۰۰۰

هات‌پلیت

نام انگلیسی : Hot Plate
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
محلول درجه سانتیگراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت به دما رساندن توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

هات پلیت و همزن مغناطیسی

نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت به دما رساندن توسط آزمایشگاه ۵,۰۰۰

همگن ساز فراصوت

نام انگلیسی : Ultrasonic Homogenizer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بافت، محلول ml
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن کننده مافوق صوت توسط آزمایشگاه ۵۰,۰۰۰

هود لامینار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *