اولین سمینار HLA-typing

اولین سمینار HLA-typing در تاریخ 26 دی ماه 1398 توسط ImmunologyToday & USERN در شهر اصفهان برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398