طرح جدید وزارت بهداشت برای سلامت خانواده های ایرانی

بر اساس طرح جدید وزارت بهداشت برای سلامت خانواده های ایرانی در هر خانواده یک نفر به عنوان سفیر سلامت خانوار در دوره‌های آموزش حضوری و مجازی خود مراقبتی شرکت کرده و مسئولیت مراقبت سلامت خود، خانواده و جامعه را برعهده می‌گیرند.