لزوم برنامه ریزی مدون و استراتژی پایدار در راستای مدیریت کاهش خطر بلایا در کشور

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم برنامه ریزی مدون و استراتژی پایدار در راستای مدیریت کاهش خطر بلایا در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاکید نمود. دکتر محمد اسماعیل مطلق که در نشست مدیران کاهش خطر بلایا دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قطب […]

  • خانم سزیده
  • شهریور 13, 1398