دوره حیات شرکت های نوپا

همواره فشارهای زیادی در جهت بهره وری و تولید سریع تر به مدیر یک استارتاپ اعمال می شود. در اینجا مسئله ای که بیش از همه مطرح است به انجام نرسیدن کارها طبق جدول زمان بندی از پیش تعریف شده برای انجام امور می باشد که علت آن نیز کارهای کوچک و ناچیزی است پیاپی پیش می آید و مدیر را از مسیر اصلی دور می کند.
سه فعالیت تمایل زیاد به جذب سرمایه، گرایش زیاد به استخدام، گرایش زیاد به رسانه ها وجود دارد که معمولا کارآفرینان جوان در ابتدای کار بیشترین گرایش را به انجام آن دارند اما پس از گذشت مدتی متوجه می شوند که این فعالیت ها نمی تواند اولویت اصلی در کسب و کارشان باشد و حتی ممکن است مانع پیشرفت شرکت شود.