اولین سمینار HLA-typing

اولین سمینار HLA-typing در تاریخ 26 دی ماه 1398 توسط ImmunologyToday & USERN در شهر اصفهان برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398
چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران

چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در شهر تهران-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناور برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398