فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولید مواد دارویی کشور در چهل و یکمین همایش روزدارو سازی اظهار داشت: در زمان زرگر وزیر بهداشت صنعت دارو سازی از نظام برده پروری نجات داده شد. وی با بیان اینکه ۹۷ درصد داروها در کشور تولید می شود، ادامه داد: برخی از روی جهل و برخی از روی تعصب روی واردات دارو تلاش می کنند این آمار را زیر سوال ببرند.

  • خانم سزیده
  • شهریور 5, 1398