آئین نامه ها

 

آیین نامه ها

راهنمای ارائه شده صرفا اعلام نیازهای حوزه سلامت جهت هدایت فناوران با انگیزه، اساتید و فارغ التحصیلان دوره های تخصصی دانشگاهی بوده و مسئولیت پیگیری تصویب پروژه و جلب حمایت در استفاده از امکانات کشور با حمایت شورای فناوری وزارت بهداشت از تکالیف فناوران است.

دانلود آئین نامه