کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

کنگره ملی سیمای سلامت خانواده در تاریخ 25 تا 27 تیر 1399 توسط دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398