آزمایشگاه های جامع

درصورتی که صاحب آزمایشگاه هستید و قصد دارید آزمایشگاه خود را در سامانه دیجی بنیان ثبت نمایید اینجا کلیک نمایید.

کلین روم تولید دانشگاه علوم پزشکی اهواز
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید پروتز دانشگاه علوم پزشکی بابل
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری مرکز تحقیقات پلیمر ایران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری سلامت موسسه واکسن و سرم سازی رازی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری سلامت انستیتو پاستور ایران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری سلامت جهاد دانشگاهی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید نانوداروی خوراکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید مواد اولیه دارویی و شیمی سنتز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید فراورده های پروبیوتیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم فراورده های داروی پروتئینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده

آزمایشگاه جامع زیست فناوری (دانشگاه زنجان)
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات (آزمایشگاه پیش بالینی)
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده

دانشگاه صنعتی همدان-آزمایشگاه مرکزی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
دانشگاه محقق اردبیلی-آزمایشگاه مرکزی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان-آزمایشگاه مرکزی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان-آزمایشگاه مرکزی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
دانشگاه علم و صنعت ایران-آزمایشگاه مرکزی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
دانشگاه رازی کرمانشاه-آزمایشگاه مرکزی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
دانشگاه شهید بهشتی – آزمایشگاه مرکزی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران – آزمایشگاه‌های جامع
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه جامع مهندسی فشارقوی الکتریکی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه مرجع سیم و کابل (وزارت نیرو)
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه مرجع سنجش کیفیت (وزارت نیرو)
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت(وزارت نیرو)
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات (مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا)
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده