اتاق تمیز

کلین روم تولید دانشگاه علوم پزشکی اهواز
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید پروتز دانشگاه علوم پزشکی بابل
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری مرکز تحقیقات پلیمر ایران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری سلامت موسسه واکسن و سرم سازی رازی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری سلامت انستیتو پاستور ایران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری سلامت جهاد دانشگاهی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید نانوداروی خوراکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید مواد اولیه دارویی و شیمی سنتز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشان
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم تولید فراورده های پروبیوتیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم فراورده های داروی پروتئینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده
کلین روم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه فعالیت : ارائه خدمات آزمابشگاهی
مشاهده