تعریف شرکت هاي دانش بنیان بر اساس شرایط بومی و اقتصادي کشور

در دوره فراصنعتی که در واقع نوعی از جامعه است که بر پایه خدمات و فناوری هوشمند استوارند، شکوفایی شرکت های دانش بنیان از ارکان اصلی پیشرفت  و توسعه پایدار در کشورها است. در ایران نیز اخیرا اهمیت رشد و پیشرفت این شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر مسئله ای که در رابطه نوع نگرش نسبت به شرکت های دانش بنیان وجود دارد این است که پژوهش های صورت گرفته در ایران نیز بر طبق متون علمی کشورهای پیشرفته تنظیم شده است. این نوع نگرش باعث هدر رفت منابع حمایتی، سیاست گذاری های غیر موثر، و هدایت ناموثر نیروها در راستای غیر منطبق بر نیازهای اصلی کشور در جهت رسیدن به توسعه پایدار باشد.  پژوهش حاضر با نگاه کاربردی و بصورت کیفی و بر مبناي یک مدل ترکیبی، طی یک فرآیند علمی در سه مرحله به کمک تکثّر روش و داده، سعی نموده با توجه به شرایط صنعتی و اقتصادي کشور به یک تعریف مناسب و بومی شده از شرکتهاي دانش بنیان دست یابد. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، تعریف نسبتا مناسب و تا حد امکان بومی شده برای شرکت های دانش بنیان این است که موسسات بخش خصوصی هستند که با هدف تجـاري سـازي نوآوري ها، کاربردي کردن پژوهش ها و بومی سازي فناوري ها و محصولات مورد نیاز کشور توسط کارشناسان با ماهر تشکیل و اداره میگردند. در این شرکت هـا تحقیـق و توسـعه هسـته مرکزي فعالیت ها بوده و مزیت اساسی این شرکت ها جریانی از دانـش و نـوآوري در سـطوح مختلـف آنهـا اسـت . ایـن شرکت ها در محیطی متغیر و مبتنـی بـر دانـش رشـد کـرده و سود دهی آنها عموماً بلند مدت است. این تعریف حاوی نکاتی برای سیاست گذاران و دولتمردان کشور است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

توجه بیشتر به اولویتهاي صنعتی کشور به جـاي تمرکـز بـر فناوري هاي پیشرفته، استفاده از ظرفیت عملکرد شرکت های دانش بنیان در رفع نیازهای کشور، توجه بیشتر به بومیسازي فناوريهاي مورد نیاز کشور، توجه بیشتر به نوآوري ها و تجاري سازي تحقیقات کاربردی، کاربردي، اختصاص بودجه هاي مناسب به فعالیت های R & D، استفاده از تجربه و الگوي کشورهاي در حال توسعه موفـق برای گسترش فناوري هاي پیشرفته، بهبود فضاي تجارت های دانش بنیان با توجه به تغییر محیط فعالیت این شرکت ها.

پست های مرتبط:

ایجاد شبکه دانش در شرکت هاي دانش بنیان

برای مدلسازي عوامل موثر بر شبکه هاي دانش در شرکت...